Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Локтiонов Олег Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.10.2015

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

26520688

4. Місцезнаходження

04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна, будинок 4

5. Міжміський код, телефон та факс

8(044) 454-27-00 8(044) 454-27-22

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.ubrr.com.ua

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась, оскiльки товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв язку iз вiдсутнiстю такої посади.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодii облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi походнi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв,замiну управителя, керуючого iпотекою (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв) ,змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), iпотечне покриття, замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй, вiдкрите розмiщення iпотечних сертифiкатiв, вiдкрите розмiщення сертифiкатiв ФОН тощо.
Iнформацiя про iпотечне покриття не заповнювалась, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 606677

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.2007

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

117999500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

99.9945

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

34

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва,

10. Органи управління підприємства

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву та Київськiй областi

2) МФО банку

321024

3) поточний рахунок

32001196001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"

5) МФО банку

300670

6) поточний рахунок

150040010093

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Брокерська

185463

12.03.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiїї необмежений.

Дилерська

185464

12.03.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiїї необмежений.

Андеррайтинг

185465

12.03.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Валютнi операцiї

216

15.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.

Валютнi операцiї

216 (додаток)

15.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.

Банкiвськi операцiї

216

15.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевальов Артем Валентинович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 233573 18.07.1996 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Мiнiстра фiнансiв України

8. Опис

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 29 квiтня 2015 року (протокол №1) обрано Головою Спостережної ради. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Заступник Голови Спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маркарова Оксана Сергiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 774609 20.03.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Заступником Голови Спостережної ради. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матузка Ярослав Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Членом Спостережної ради. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє.

1. Посада

Член Спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Страхова Наталiя Борисiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора Департаменту фiнансової полiтики – начальник вiддiлу з питань банкiвських послуг та координацiї взаємодiї з НБУ Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Членом Спостережної ради. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє.

1. Посада

Член Спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Страшний Андрiй Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Членом Спостережної ради. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Голова Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Локтiонов Олег Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 426249 28.09.2000 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Правлiння

8. Опис

Призначено на посаду Голови Правлiння 18.01.2010р. (Наказ №4-К вiд 18.01.2010 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Заступник Голови Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошанюк Олександр Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 125027 02.06.2000 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ «БАНК «ТАВРИКА», Член Правлiння начальник управлiння ризиками

8. Опис

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння 07.09.2012р. (Наказ №29-к вiд 07.09.2012 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Заступник Голови Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Третьяков Василь Валерiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 623535 13.11.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння

8. Опис

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протоколом Спостережної Ради вiд 01.02.2006 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Правлiння, Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зеленюк Наталiя Олександрiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 417223 13.12.1996 Фастiвським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ «Український банк реконструкцiй та розвитку», Начальник служби внутрiшнього аудиту

8. Опис

Призначено на посаду Головного бухгалтера Рiшенням Спостережної Ради. Наказ №102-к вiд 17.12.2007 року. Призначено на посаду Член Правлiння Рiшенням Спостережної Ради (протокол №1 вiд 13.01.2010р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гурманчук Андрiй Анатолiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 929501 07.11.2000 Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний економiст-фiнансист вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гонтаржевська Ярослава Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 236492 22.07.2014 Деснянським РВ ГУДМС України в м.Киїєвi

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань банкiвських послуг та координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руденко Євгенiй Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 566320 04.09.2003 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

4. Рік народження

1987

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

5

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний державний фiнансовий iнспектор вiддiлу контролю фiнансових установ Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Державної фiнансової iнспекцiї України

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дмитренко Iнна Леонiдiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 979818 06.11.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

4. Рік народження

1969

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора Департаменту фiнансової полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України

8. Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” вiд 13 листопада 2014 року (протокол №2) обрано Членом Спостережної ради. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071, Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 377-72-65 (044) 377-72-65

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" спiвпрацює з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" вiдповiдно до договору №Е -7938/П вiд 30.08.2013 року. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги Депозитарiя по обслуговуванню емiсiї акцiй Банку.

1. Найменування

«Аудиторська фiрма «Актив-аудит»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

30785437

4. Місцезнаходження

03164 Україна Київська Святошинський Київ вул.Генерала Наумова, 23-Б

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №2315

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 234-77-90 (044) 234-77-90

8. Вид діяльності

Аудиторськi послуги

9. Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" спiвпрацює з ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит" вiдповiдно до Договору №407 про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки. Аудитор - Директор ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» - Мнiщенко Володимир Миколайович, – Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 29.10.2009р. до 01.01.2015р.). Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2012р.Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 29.10.2009р. до 01.01.2015р.)Аудитор - Галицька Галина В’ячеславiвна, сертифiкат аудитора банкiв №0180 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2) Сертифiкат аудитора банкiв №0180 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2). Аудитор – Домарєва Наталiя Вiкторiвна, сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2) . Свiдоцтво на право здiйснення аудиту банкiв № 0000074, видане Нацiональним банком України на пiдставi рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв № 18 вiд 03.12.2009 (свiдоцтво чинне до 01.01.2015). Свiдоцтво ДКЦПФР про включення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, видане на пiдставi рiшення №322 вiд 29 березня 2011 року (свiдоцтво чинне до 24.02.2016).

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

21133352

4. Місцезнаходження

79015, м.Львiв, вул.Федьковича, 51

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263460

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

032-235-09-65 032-235-29-42

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" спiвпрацює з депозитарною установою ПАТ "Унiверсал Банк" на пiдставi укладеного 22.07.2014 року Договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах № 022799


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.09.2011

453/1/11

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000080972

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

500

235999

117999500

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких може здiйснюватися торгiвля цiнними паперами емiтента: простими iменними акцiями Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" була розмiщена серед акцiонерiв.Лiстiнг не отримувався. Протягом звiтного перiоду емiсiї акцiй не проводились.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

63501

X

X

Усього зобов'язань

X

63501

X

X

Опис:

За станом на 30 вересня 2015 року Банк не мав непередбачених зобов'язань з кредитування.Станом на 30 вересня 2015 року Банк не мав часток в асоцiйованих компанiях, та не несе солiдарної вiдповiдальностi з iншими iнвесторами по зобов'язанням асоцiйованих компанiй. Станом на 30 вересня 2015 Банк не мав активiв, наданих в заставу, та активiв, в заставi щодо яких були передбаченi обмеження, пов'язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.


Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2015 року

 

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти

1891

1468

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

0

0

Торгові цінні папери

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

0

0

Кошти в інших банках, у тому числі:

0

16732

в іноземній валюті

0

0

резерви під знецінення коштів в інших банках

0

-1268

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

891

1474

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:

891

1474

в іноземній валюті

0

0

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів

-1

-14595

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:

40907

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:

21660

21161

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

27892

27926

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

78

248

Відстрочений податковий актив

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

29429

29675

Інші фінансові активи, у тому числі:

38

35

резерви під інші фінансові активи

0

0

Інші активи, у тому числі:

1981

1429

резерви під інші активи

-5

-92

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

0

0

Усього активів, у тому числі:

124767

100148

в іноземній валюті

19

5

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

Кошти клієнтів, у тому числі:

788

208

кошти юридичних осіб, у тому числі:

788

208

в іноземній валюті

0

0

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

788

208

в іноземній валюті

0

0

кошти фізичних осіб, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

1364

1113

Інші фінансові зобов’язання

0

12

Інші зобов'язання

559

801

Субординований борг

60790

35204

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у тому числі:

63501

37338

в іноземній валюті

0

0

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

118000

118000

Емісійні різниці

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-61723

-59177

Резервні та інші фонди банку

3987

3987

Резерви переоцінки

1002

0

Усього власного капіталу

61266

62810

Усього зобов'язань та власного капіталу

124767

100148

Баланс банку

Затверджено до випуску та підписано

 

 

 

 

20.10.2015

року

 

Керівник

Локтiонов О.Ю.

 

 

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)

Гаманюк В.В. (044)454-27-45

 

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2015 року

 

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за поточний квартал

за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

за відповідний квартал попереднього року

за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи

3058

7510

2242

6333

Процентні витрати

-2606

-4874

-323

-958

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

452

2636

1919

5375

Комісійні доходи

9

13

27

79

Комісійні витрати

-2

-7

-7

-21

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

0

0

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

0

0

0

-7

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

0

-17

2

45

Результат від переоцінки іноземної валюти

0

-3

6

511

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

0

1271

42

-3558

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

0

87

-33

-33

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

309

-22

0

0

Інші операційні доходи

88

263

87

256

Адміністративні та інші операційні витрати

-2231

-6598

-2096

-6599

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування

-1375

-2377

-53

3945

Витрати на податок на прибуток

-169

-169

0

0

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

-1544

-2546

-53

-3945

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0

Прибуток/(збиток)

-1544

-2546

-53

-5945

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

-226

1002

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

0

0

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

-226

1002

0

0

Усього сукупного доходу

-1770

-1544

-53

-3945

 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


-1.34


-5.59


0.23


-16.72

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-1.34

-5.59

0.23

-16.72

 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


0


0


0


0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

 

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


-1.34


-5.59


-0.23


-16.72

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-1.34

-5.59

-0.23

-16.72

 

Звiт про фiнансовi результати

Затверджено до випуску та підписано

 

 

 

 

20.10.2015

року

 

Керівник

Локтiонов О.Ю.

 

 

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)

Гаманюк В.В. (044)454-27-45

 

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)