Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Локтiонов Олег Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.10.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
26520688
4. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс
8(044) 454-27-00 8(044) 454-27-22
6. Електронна поштова адреса
ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.ubrr.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась, оскiльки товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв язку iз вiдсутнiстю такої посади.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодii облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi походнi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв,замiну управителя, керуючого iпотекою (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв) ,змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), iпотечне покриття, замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй, вiдкрите розмiщення iпотечних сертифiкатiв, вiдкрите розмiщення сертифiкатiв ФОН тощо.
Iнформацiя про iпотечне покриття не заповнювалась, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 606677
3. Дата проведення державної реєстрації 29.11.2007
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 117999500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 99.9945
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва,
10. Органи управління підприємства "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву та Київськiй областi
2) МФО банку 321024
3) поточний рахунок 32001196001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ "Експортно-iмпортний банк України"
5) МФО банку 322313
6) поточний рахунок 16000012130492
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дилерська 185464 12.03.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiїї необмежений.
Валютнi операцiї 216 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.
Валютнi операцiї 216 (додаток) 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.
Банкiвськi операцiї 216 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Локтiонов Олег Юрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 426249 28.09.2000 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження 1968
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Правлiння
8. Опис Призначено на посаду Голови Правлiння 18.01.2010р. (Наказ №4-К вiд 18.01.2010 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Заступник Голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волошанюк Олександр Сергiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ 125027 02.06.2000 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4. Рік народження 1983
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТ «БАНК «ТАВРИКА», Член Правлiння начальник управлiння ризиками
8. Опис Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння 07.09.2012р. (Наказ №29-к вiд 07.09.2012 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Заступник Голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Третьяков Василь Валерiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 623535 13.11.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження 1965
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння
8. Опис Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протоколом Спостережної Ради вiд 01.02.2006 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Член Правлiння, Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зеленюк Наталiя Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 417223 13.12.1996 Фастiвським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4. Рік народження 1973
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ «Український банк реконструкцiй та розвитку», Начальник служби внутрiшнього аудиту
8. Опис Призначено на посаду Головного бухгалтера Рiшенням Спостережної Ради. Наказ №102-к вiд 17.12.2007 року. Призначено на посаду Член Правлiння Рiшенням Спостережної Ради (протокол №1 вiд 13.01.2010р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071, Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 377-72-65 (044) 377-72-65
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" спiвпрацює з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" вiдповiдно до договору №Е -7938/П вiд 30.08.2013 року. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги Депозитарiя по обслуговуванню емiсiї акцiй Банку.
1. Найменування «Аудиторська фiрма «Київаудит»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 01204513
4. Місцезнаходження 03164 Україна Київська Святошинський Київ вул Саксаганського, 53/80
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №1970
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 287-70-55 (044) 287-42-94
8. Вид діяльності Аудиторськi послуги
9. Опис Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ».
Код ЄДРПОУ: 01204513.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 №99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 №313/3 термiном до 30.07.2020.
Аудиторська фiрма ТОВ «КИЇВАУДИТ» має Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П 000276, видане НКЦПФР 27 серпня 2015 року, термiн чинностi до 30.07.2020.
Згiдно з рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 17.09.2012 №39, ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв (свiдоцтво про включення до реєстру № 0000013 вiд 17.09.2012).
Вiдомостi про аудитора, який пiдписав висновок:
Директор (аудитор) – Iщенко Надiя Iванiвна:
- сертифiкат аудитора банкiв №0026, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2009 року №207/2, термiн чинностi сертифiката до 01 сiчня 2020 року.
Вiдповiдальний за аудит Банку – Зубенко Тетяна Миколаївна (Сертифiкат аудитора банкiв №0150, виданий вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та рiшення Аудиторської палати України вiд 28.04.2011 (строк дiї сертифiкату до 28.04.2021).
• Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306.
• Електронна адреса: kievaudit@ukr.net.
• Сайт: www.kievaudit.com.
• Телефон: (044) 287-42-94; (044) 287-70-55.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21133352
4. Місцезнаходження 79015, м.Львiв, вул.Федьковича, 51
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263460
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 032-235-09-65 032-235-29-42
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" спiвпрацює з депозитарною установою ПАТ "Унiверсал Банк" на пiдставi укладеного 22.07.2014 року Договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах № 022799

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.09.2011 453/1/11 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000080972 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 500 235999 117999500 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких може здiйснюватися торгiвля цiнними паперами емiтента: простими iменними акцiями Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" була розмiщена серед акцiонерiв.Лiстiнг не отримувався. Протягом звiтного перiоду емiсiї акцiй не проводились.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 455 X X
Усього зобов'язань X 57547 X X
Опис:

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.10.2016 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 1120 1017
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів 0 394
Цінні папери в портфелі банку на продаж 12006 38935
Цінні папери в портфелі банку до погашення 47463 22845
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість 27847 27881
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 248 248
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи 29087 29330
Інші фінансові активи 31 35
Інші активи 919 1953
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів: 118721 122638
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів 24 242
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями 201 1314
Інші фінансові зобов’язання 1 0
Інші зобов'язання 455 580
Субординований борг 56866 56748
Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань: 57547 58884
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 118000 118000
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку 4044 3987
Резерви переоцінки 48 374
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -60918 -58607
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу 61174 63754
Усього зобов'язань та власного капіталу 118721 122638
Затверджено до випуску та підписано      
31.10.2016 року   Голова правління Локтiонов О.Ю.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Орлик С.Л. 044-545-27-12   Головний бухгалтер Зеленюк Н.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2016 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 8647 7510
Процентні витрати -6025 -4874
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 2622 2636
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 7 1271
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 2629 3907
Комісійні доходи 42 13
Комісійні витрати -13 -7
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 224 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж -9 0
Результат від операцій з іноземною валютою -7 -17
Результат від переоцінки іноземної валюти -64 -3
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів -17 87
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 1113 -22
Інші операційні доходи 204 263
Адміністративні та інші операційні витрати -6356 -6598
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування -2254 -2377
Витрати на податок на прибуток 0 -169
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває -2254 -2546
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік -2546
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж -326 1002
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування -326 1002
Усього сукупного доходу за рік -2580 -1554
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку -2254 -2546
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку -2580 -1554
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію -9.55 -10.79
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію -9.55 -10.79
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік -9.55 -10.79
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік -9.55 -10.79

Затверджено до випуску та підписано      
31.10.2016 року   Голова правління Локтiонов О.Ю.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Орлик С.Л. 044-454-27-12   Головний бухгалтер Зеленюк Н.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2016 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 118000 3987 0 -59177 0 62810 62810
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 118000 3987 -59177 62810 62810
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 -2546 -2546 -1543
інший сукупний дохід 1002 0 1002 1002
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
Незареєстрований статутний капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього періоду 118000 3987 1002 -61723 61266 61266
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 -2254 -2254 -2254
інший сукупний дохід -326 0 -326 -326
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 57 -57
Незареєстрований статутний капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями
Залишок на кінець звітного періоду 118000 4044 48 -60918 61174 61174

Затверджено до випуску та підписано      
31.10.2016 року   Голова правління Локтiонов О.Ю.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Орлик С.Л. 044-454-27-12   Головний бухгалтер Зеленюк Н.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2016 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
н/н
Затверджено до випуску та підписано      
31.10.2016 року   Голова правління Локтiонов О.Ю.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Орлик С.Л. 044-454-27-12   Головний бухгалтер Зеленюк Н.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2016 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування -2254 -2546
Коригування:
Знос та амортизація 412 411
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 10 -1358
Амортизація дисконту/(премії) -2467 -1586
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами -166 0
Результат операцій з іноземною валютою 64 3
(Нараховані доходи) -118 -2275
Нараховані витрати 341 -2654
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим -1113 191
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях -5291 -9814
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 0 18000
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів 398 600
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 3 -3
Чисте зменшення (збільшення) інших активів 47 181
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -218 580
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 1 -12
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань -125 -254
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток -5185 9278
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності -5185 9278
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 -40011
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж -30077 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення -328654 -25794
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 304000 28975
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів -126 -14
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів -9 -11
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 5288 -36855
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу 0 28000
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності 0 28000
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 103 423
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1017 1468
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1120 1891
Затверджено до випуску та підписано      
31.10.2016 року   Голова правління Локтiонов О.Ю.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Орлик С.Л. 044-454-27-12   Головний бухгалтер Зеленюк Н.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)