Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Локтiонов Олег Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна, 4
4. Код за ЄДРПОУ
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс
044-454-27-22 044-454-27-00
6. Електронна поштова адреса
ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 246 ВIДОМОСТI Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 27.12.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ubrr.com.ua в мережі Інтернет 27.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.12.2017 припинено повноваження Голова Спостержної Ради Репалова Ганна Борисiвна
0.00
Зміст інформації:
Публiчному акцiонерному товариству „Український банк реконструкцiї та розвитку” (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. Голови Спостережної ради Банку Репалової Ганни Борисiвни про припинення повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства „Український банк реконструкцiї та розвитку", затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi – Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства” та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви Голови Спостережної ради Репалової Г.Б. про припинення повноважень за власним бажанням, припиняються повноваження Репалової Г.Б. як Голови Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку”, представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. Репалова Ганна Борисiвна - Голова Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На даний час Репалова Г.Б. часткою в статутному капiталi АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” Репалова Г.Б. перебувала з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку", оформленого протоколом №1 вiд 05.04.2017р., яким Репалова Г.Б. була обрана Головою Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” в якостi представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. На даний час нового Голову Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк рекострукцiї та розвитку” замiсть Репалової Г.Б. не обрано.
Голова Правлiння О.Ю.Локтiонов
26.12.2017 припинено повноваження Заступник Голови Спостережної Ради Сломiнська Жанна Антонiвна
0.00
Зміст інформації:
Публiчному акцiонерному товариству „Український банк реконструкцiї та розвитку” (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. Заступника Голови Спостережної ради Банку Сломiнської Жанни Антонiвни про припинення повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства „Український банк реконструкцiї та розвитку", затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi – Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства” та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви Заступника Голови Спостережної ради Сломiнської Ж.А. про припинення повноважень за власним бажанням, припиняються повноваження Сломiнської Ж.А. як Заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку”, представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. Сломiнська Жанна Антонiвна – Заступник Голови Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На даний час Сломiнська Ж.А. часткою в статутному капiталi АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” Сломiнська Ж.А. перебувала з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку", оформленого протоколом №1 вiд 05.04.2017р., яким Сломiнська Ж.А. була обрана Заступником Голови Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” в якостi представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. На даний час нового Заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк рекострукцiї та розвитку” замiсть Сломiнської Ж.А. не обрано.
Голова Правлiння О.Ю.Локтiонов
26.12.2017 припинено повноваження член Спостережної Ради Бiлькевич Сергiй Леонiдович
0.00
Зміст інформації:
Публiчному акцiонерному товариству „Український банк реконструкцiї та розвитку” (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. члена Спостережної ради Банку Бiлькевича Сергiя Леонiдовича про припинення повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства „Український банк реконструкцiї та розвитку", затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi – Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства” та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви члена Спостережної ради Бiлькевича С.Л. про припинення повноважень за власним бажанням, припиняються повноваження Бiлькевича С.Л. як члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку”, представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. Бiлькевич Сергiй Леонiдович – член Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На даний час Бiлькевич С.Л. часткою в статутному капiталi АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” Бiлькевич С.Л. перебував з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку", оформленого протоколом №1 вiд 05.04.2017р., яким Бiлькевич С.Л. був обраний членом Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” в якостi представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. На даний час нового члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк рекострукцiї та розвитку” замiсть Бiлькевича С.Л. не обрано.
Голова Правлiння О.Ю.Локтiонов
26.12.2017 припинено повноваження член Спостережної Ради Михайлова Iрина Iванiвна
0.00
Зміст інформації:
Публiчному акцiонерному товариству „Український банк реконструкцiї та розвитку” (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. члена Спостережної ради Банку Михайлової Iрини Iванiвни про припинення повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства „Український банк реконструкцiї та розвитку", затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi – Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства” та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви члена Спостережної ради Михайлової I.I. про припинення повноважень за власним бажанням, припиняються повноваження Михайлової I.I. як члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку”, представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. Михайлова Iрина Iванiвна – член Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На даний час Михайлова I.I. часткою в статутному капiталi АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” Михайлова I.I. перебувала з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку", оформленого протоколом №1 вiд 05.04.2017р., яким Михайлова I.I. . була обрана членом Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” в якостi представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. На даний час нового члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк рекострукцiї та розвитку” замiсть Михайлової I.I. не обрано.

Голова Правлiння О.Ю.Локтiонов
26.12.2017 припинено повноваження член Спостережної ради Пось Карiна Юрiївна
0.00
Зміст інформації:
Публiчному акцiонерному товариству „Український банк реконструкцiї та розвитку” (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. члена Спостережної ради Банку Пось Карiни Юрiївни про припинення повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства „Український банк реконструкцiї та розвитку", затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi – Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства” та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви члена Спостережної ради Пось К.Ю. про припинення повноважень за власним бажанням, припиняються повноваження Пось К.Ю. як члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку”, представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. Пось Карiна Юрiївна – член Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На даний час Пось К.Ю. часткою в статутному капiталi АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” Пось К.Ю. перебувала з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку", оформленого протоколом №1 вiд 05.04.2017р., яким Пось К.Ю. була обрана членом Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та розвитку” в якостi представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. На даний час нового члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк рекострукцiї та розвитку” замiсть Пось К.Ю. не обрано.
Голова Правлiння О.Ю.Локтiонов