Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Локтiонов Олег Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Код за ЄДРПОУ
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 454-27-00 (044) 454-27-22
6. Електронна поштова адреса
ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 232 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 06.12.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ubrr.com.ua/ в мережі Інтернет 05.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 04.12.2017 28000 119398 23.45
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. У вiдповiдностi з ч.1. ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», та ст.10.4.1. Статуту Банку Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Банку.
Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" № 5/2017 вiд 04 грудня 2017 р., що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», вирiшено надати згоду на вчинення значного правочину зi змiни строку залучення коштiв в сумi 28 млн. грн. за Угодою про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 28.04.2015 р. мiж Банком та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалi - Угода) шляхом їх дострокового повернення Банком Iнвестору - АБ «УКРГАЗБАНК».
Вчинення значного правочину зi змiни строку залучення коштiв в сумi 28 000 000.00 грн. за Угодою шляхом їх дострокового повернення складає бiльше 10%, але менше 25% вартостi активiв Банку за даними його рiчної фiнансової звiтностi.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,45%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.