Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Локтiонов Олег Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Код за ЄДРПОУ
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 454-27-00 (044) 454-27-22
6. Електронна поштова адреса
ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 221 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 21.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ubrr.com.ua/ в мережі Інтернет 21.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.11.2017 130000 119398 109
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 4/2017 вiд 20 листопада 2017 р., дане рiшення має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Значнi правочини з придбання, вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку" з оплатою з 20 по 30 листопада 2017 р.
Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 130 000 000.00 грн, а саме ОВДП короткостроковi, купоннi, бездокументарнi, iменнi на суму не бiльше нiж 65 000 000.00 грн; ОВДП короткостроковi, дисконтнi, бездокументарнi, iменнi на суму не бiльше нiж 65 000 000.00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 109%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 240 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 240 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.