Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Локтiонов Олег Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Код за ЄДРПОУ
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 454-27-00 (044) 454-27-22
6. Електронна поштова адреса
ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 218 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 16.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ubrr.com.ua/ в мережі Інтернет 14.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 14.11.2017 Акція проста 248000 124000 50.8196
Зміст інформації:
Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 2/2017 вiд 14 листопада 2017 р. було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу Банку, а саме збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" на суму 124 000 000,00 грн. (сто двадцять чотири мiльйони гривень 00 копiйок) шляхом проведення приватного розмiщення простих iменних бездокументарної форми iснування акцiй Банку у кiлькостi 248 000 шт. (Двiстi сорок вiсiм тисяч штук), номiнальною вартiстю 500,00 (п’ятсот) гривень кожна, на суму 124 000 000,00 грн. (сто двадцять чотири мiльйони гривень 00 копiйок) приватним способом розмiщення виключно серед єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку.
Розмiщення акцiй буде здiйснюватись за номiнальною вартiстю простих iменних акцiй Банку, що становить 500,00 (п’ятсот) гривень за одну акцiю. Ринкова вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» станом на 31 жовтня 2017 року становить 495 грн. 00 коп. (чотириста дев’яносто п’ять гривень 00 коп.), визначена оцiнювачем ТОВ «Спецоцiнка-Україна» (Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №326/15 вiд 21.04.2015р.) згiдно Висновку про вартiсть майна вiд 07.11.2017р. Рецензiя на Звiт про незалежну оцiнку здiйснена ТОВ «УСК-Консалтинг» 08 листопада 2017 року, ринкова вартiсть акцiй Банку затверджена протоколом засiдання Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №21/2017 вiд 10.11.2017р.
Не вiдбудеться змiна власника значного пакету акцiй Банку. Акцiї будуть розмiщенi серед єдиного акцiонера Банку - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» (що володiє 100% вiд розмiру статутного капiталу Банку), яке володiє простими iменними акцiями Банку у кiлькостi 240 000 шт. (двiстi сорок тисяч штук), що дорiвнює 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), номiнальною вартiстю однiєї акцiї 500,00 (п’ятсот) гривень, якому пiсля розмiщення та збiльшення статутного капiталу Банку будуть належати простi iменнi акцiї у кiлькостi 488 000 шт. (чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч штук), що дорiвнює 244 000 000,00 грн. (двiстi сорок чотири мiльйони гривень 00 копiйок), номiнальною вартiстю однiєї акцiї 500,00 (п’ятсот) гривень, (що становить 100% вiд розмiру статутного капiталу Банку).
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" на дату прийняття рiшення – 50.8196%.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми акцiй, Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття рiшення – 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують власники акцiй Банку, що розмiщуються:
- брати участь в управлiннi Банком особисто або через своїх представникiв шляхом участi в Загальних зборах Акцiонерiв Банку;
- брати участь у розподiлi прибутку Банку та отримувати його частину (Дивiденди) вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
- вийти зi складу Акцiонерiв Банку шляхом вiдчуження Акцiй, якi йому належать;
- отримати у разi лiквiдацiї Банку частину його майна або вартостi частини майна;
- Акцiонери Банку можуть мати також iншi права, передбаченi положеннями чинного законодавства України.
Оплата акцiй додаткового випуску, що придбаваються здiйснюється до дня затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками, результатiв розмiщення та звiту про результати розмiщення акцiй у розмiрi 100% вартостi акцiй згiдно укладеного договору купiвлi-продажу акцiй. Оплата вартостi акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у безготiвковiй формi.
Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами у гривнях на рахунок № 500410010008 у АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", МФО 380883, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 26520688, з призначенням платежу: «Внесок до статутного капiталу АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" згiдно договору купiвлi – продажу акцiй, за акцiї простi iменнi, без ПДВ».
Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй є:
здiйснення операцiй з державними цiнними паперами, здiйснення кредитних операцiй, пiдтримання лiквiдностi банку.
Оскiльки на момент прийняття Рiшення Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" акцiонером Банку є одна юридична особа (Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» в особi Генерального директора Тана Вейцзюня, який дiє на пiдставi Статуту (акцiями банку не володiє), вирiшення питань щодо розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Акцiонером одноособово шляхом ухвалення вiдповiдного Рiшення. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», яке володiє 100% акцiй Банку.
Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя наведена у проспектi емiсiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку".